Spoštovani starši,

v petek, 17. aprila 2020 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/20. V sklepu so navedena priporočila za ocenjevanje znanja, določeni so načini ocenjevanja in določeno je število potrebnih ocen pri posameznem predmetu. V drugem delu sklepa pa je določeno, da bo v tem šolskem letu lahko imel učenec do tri negativne ocene, ki jih bo lahko popravljal največ trikrat. Tretji rok bo v začetku septembra. V tem šolskem letu tudi  ne bo nacionalnega preverjanja znanja. Spodaj navajamo povzetke priporočil Zavoda RS za šolstvo za ocenjevanje znanja.

Iz priporočil lahko razberemo:

– učitelji naj sledijo Pravilniku o preverjanju znanja in zagotovijo strokovno legitimnost ocenjevanja znanja,

– učitelji naj ocenjujejo zgolj znanje, ki je bilo ustrezno utrjeno in preverjeno,

– učenci naj bodo seznanjeni z načini in kriteriji ocenjevanja,

– učitelji naj v tem času sistematično spremljajo napredek učencev,

– učitelji naj preveč ne uporabljajo  ocenjevanja s pisnimi preizkusi znanja,

– ocenjevanje naj bo tudi ustno, v primeru da to omogoča tehnologija,

– pomembno je, da ima učenec možnost izdelek na osnovi povratne informacije izboljšati,

– ne uporabljamo delnih ocen, plusov, minusov in drugih simbolov,

– učitelji prilagodijo kriterije ocenjevanja, ki jih uskladijo znotraj aktivov, in z njimi seznanijo učence,

– oddelčni učiteljski zbor uskladi načrt ocenjevanja za posamezni oddelek,

– učitelj lahko znanje učencev v drugem ocenjevalnem obdobju oceni vsaj enkrat (skladno s sklepom …), če je učenec v drugem ocenjevalnem obdobju že dobil oceno, ni nujno, da dobi še eno,

– pri predmetih, ki imajo na urniku 3 ali več ur tedensko, lahko učitelj v obdobju od 16. 3. dalje učenca oceni dvakrat,

– učencu se omogoči vpogled v popravljen in ocenjen izdelek s povratno pisno informacijo o dosežku,

– pri učencih s posebnimi potrebami se upošteva individualiziran program, ki se ga lahko prilagodi spremenjenim razmeram,

– učitelj učencem zagotovi možnost popravljanja ocen,

– učencem, ki imajo negativne ocene, učitelj omogoči popravljanje teh ocen,

– priporočajo, da pri določanju zaključne ocene pretežno izhajamo iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

Sklep MIZŠ in priporočila za ocenjevanje znanja bo učiteljski zbor obravnaval v torek, 21. aprila 2020 na konferenci učiteljskega zbora. Nato bomo začeli z ocenjevanjem znanja. Seveda bomo upoštevali spremenjene razmere za učenje.

Dostopnost