Delo z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč

Učenci, pri karterih so ugotovljeni primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali druge posebne potrebe, lahko v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pridobijo Odločbo o usmeritvi, s katero so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na predlog strokovnega delavca starši vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, strokovni delavci šole pa pripravijo vso potrebno dokumentacijo, ki jo pošljejo na Komisijo za usmerjanje. Komisija pripravi strokovno mnenje, na podlagi katerega se nato izda Odločba o usmeritvi. Za otroka se na šoli pripravi Individualiziran program.

Na naši šoli dodatno strokovno pomoč izvajajo inkluzivna pedagoginja Cvetka Pavlovčič, pedagoginja Manca Vovk, specialna pedagoginja Darija Zupan in učitelji.

Dostopnost