Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole za eno, dve ali tri leta. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev  (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Izbirni predmeti so na urniku eno uro tedensko (izjema je jezik, ki je dve uri tedensko), so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.  

Predmet Učitelj Št. skupin
IZBRANI ŠPORT HOKEJ Branko Trstenjak 1
IZBRANI ŠPORT NOGO. Branko Trstenjak 1
ŠPORT ZA ZDRAVJE Branko Trstenjak 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV Branko Trstenjak 1
NEMŠČINA  1  (7. r.) Lidija Tempfer 1
NEMŠČINA  2  (8. r.) Lidija Tempfer 1
NEMŠČINA  3  (9. r.) Lidija Tempfer 1
POSKUSI V KEMIJI Marija Jakelj 1
RETORIKA Katarina Kejžar 1
ETNOLOGIJA Petra Berčič 1
TURISTIČNA VZGOJA Petra Berčič 1

 

Neobvezni prvi in drugi tuji jezik in neobvezni izbirni predmeti

V četrtem, petem in šestem razredu pa lahko učenec izbere tudi neobvezni izbirni predmet. Šola lahko ponudi predmete drugi tuj jezik, umetnost, tehniko in tehnologijo, računalništvo in šport. Učenec pa lahko izbere le enega od ponujenih predmetov. V prvem razredu šola ponudi neobvezni prvi tuji jezik angleščino, v sedmem, osmem in devetem razredu pa neobvezni drugi tuji jezik nemščino.
 

Predmet Učitelj Št. skupin
Angleščina 1. razred Milica Vukajlović 1
Umetnost 4. – 6. razred Marta Mertelj 1
Italijanščina 4. – 6. razred A. Kosem Dvoršak 1
Šport 4. – 6. razred Brane Trstenjak 1
Nemščina 7. – 9. razred Lidija Tempfer 1

 

Dostopnost