Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki oddelkov v svetu staršev:

1.A – Petra Šader

2.A – Katarina Rančigaj

3.A – Katarina Hlebanja

4.A – Sara Erlah

5.A – Darja Grilc

5.B – Damjan Hrovat

6.A – Patricija Kovač

7.A – Alfred Grilc

8.A – Vida Rezar

8.B – Špela Usenik

9.A – Sebastijan Cizelj

V skladu s Poslovnikom Sveta staršev starši na prvi seji v šolskem letu izmed svojih predstavnikov izvolijo predsednika Sveta staršev za mandat enega leta. Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2020/21 je Damijan Hrovat, podpredsednica pa Vida Rezar.

PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.